Thời gian hoạt động trong game

Thời gian hoạt động trong game

    Thời gian hoạt động

Tham Gia Hoạt Động Nhận Vật Phẩm Quý Và Kinh Nghiệm Cao Hơn Khi Đi Train

 Dã Tẩu  CẢ NGÀY
 Phong Lăng Độ

 00:00 - 02:00 - 10:00 - 12:00

- 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00

 - 22:00

 Vượt Ải

 01:00 - 03:00 - 11:00 - 13:00

- 15:00 - 17:00   19:00 - 21:00

- 23:00

 Hái Quả Huy Hoàng  12:30 - 20:30
 Tống Kim  13:00
 Tống Kim  19:00
 Tống Kim  21:00
Liên Đấu  18:00 - 19:00
 Thiên Bảo Kho CẢ NGÀY
Boss Tiểu  12:30 - 20:30
 Đại Hội Anh Hùng 15:00 - 22:00
 Hái Quả Huy Hoàng Kim  17:30 - 22:30
   
   
   

 Xem Thêm Hoạt Động: http://volamthienha.top/tin-tuc.html